ΕΔΕΕ

Τομέας IMC (Integrated Marketing Communications)

Ο Τομέας  IMC (Integrated Marketing Communications) αριθμεί σήμερα 15 εταιρίες μέλη.

Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα IMC (Integrated Marketing Communications) αποτελείται από τους:
Χρήστος Δαμαλάς MSPS
Κώστας Θεοτοκάς Atcom
Ελιάννα Τζοβαϊρη Cambo Agency
Γεράσιμος Κατεβάτης Forestview

Σκοποί & Αρμοδιότητες του Τομέα IMC (Integrated Marketing Communications) είναι:

- η προαγωγή των δραστηριοτήτων άμεσου marketing, της προώθησης πωλήσεων και της χρήσης του Internet και των νέων μέσων στην εμπορική επικοινωνία
- η ανάπτυξη και η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα 
- η βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών, η εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών του χώρου καθώς και η ενημέρωση φοιτητών για τον κλάδο και τις προοπτικές που αναπτύσσονται σε αυτόν
- η προώθηση οικονομικών θεμάτων των εταιριών μελών του τομέα
- η παρακολούθηση και διασφάλιση της τήρησης κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Τομέας μπορεί:

- να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές και να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους φορείς της ελληνικής κοινωνίας, τις εταιρίες-μέλη, τους διαφημιζόμενους πελάτες, τους επαγγελματίες του χώρου, τη φοιτητική κοινότητα και όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους.
- να επιδιώκει, καλλιεργεί και αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς τόσο των χωρών της Ευρώπης, όσο και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου. 
- να μελετά, συντάσσει και προωθεί κανόνες πρακτικής και δεοντολογίας, για τον αυτοέλεγχο και περιορισμό των τυχόν αυθαιρέτων δραστηριοποιήσεων και εκδηλώσεων που παρατηρούνται στην καθημερινή πρακτική.
- να προχωρεί σε διοργάνωση εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων εν γένει.

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece