ΕΔΕΕ

Εσωτερικός Κανονισμός

Το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ Digital) είναι όργανο της Ένωσης με τη μορφή του ‘’forum’’ και έχει ως αντικείμενο την Ψηφιακή Επικοινωνία, το οποίο [αντικείμενο] ‘’διατρέχει’’ όλους τους Τομείς της ΕΔΕΕ. Το κοινό χαρακτηριστικό των Μελών που συμμετέχουν στην ΕΔΕΕ Digital είναι η επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στην επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων εν γένει.

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοποί & Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας

1. Το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την υποβοήθηση της πραγμάτωσης των σκοπών της Ένωσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού.  

 

2. Το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας επιδιώκει επίσης την πραγμάτωση των ακόλουθων σκοπών που αφορούν ειδικότερα το χώρο της Ψηφιακής Επικοινωνίας:

- Να διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου της Ψηφιακής Επικοινωνίας εδραιώνοντάς τον ως αναγνωρίσιμο και διακεκριμένο χώρο, ενισχύοντας την αξία, την ζήτηση και το κύρος των υπηρεσιών του.

- Να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και την εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών του χώρου

- Να εμπνέει, εδραιώνει και υποστηρίζει τις υψηλότερες επαγγελματικές προδιαγραφές ποιότητας και καινοτομίας στις εταιρίες, καθώς επίσης κανόνες δεοντολογίας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για τον κλάδο.

- Να δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες-μέλη και στους επαγγελματίες της Ψηφιακής Επικοινωνίας να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους παρέχοντάς τους τα μέσα και τις πληροφορίες που χρειάζονται και διαδίδοντας τις καλύτερες παγκόσμιες πρακτικές, ιδέες και εμπειρίες στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας.

- Να προωθεί τα οικονομικά θέματα των εταιριών μελών του

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας μπορεί:

- Να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές του κλάδου των εταιριών Ψηφιακής Επικοινωνίας και των συναφών λειτουργιών, και να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους φορείς της ελληνικής κοινωνίας, τις εταιρίες-μέλη, τους επαγγελματίες των εταιριών μελών καθώς και τους συνεργάτες τους σε Μέσα και διαφημιζόμενους.

- Να επιδιώκει, καλλιεργεί και αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ελλάδας, της Ευρώπης και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου. 

- Να μελετά, να συντάσσει και να προωθεί κανόνες πρακτικής και δεοντολογίας, για τον αυτοέλεγχο και περιορισμό των τυχόν αυθαιρέτων δραστηριοποιήσεων και εκδηλώσεων που παρατηρούνται στην καθημερινή πρακτική.

- Να παρακολουθεί και να διασφαλίζει την τήρηση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

- Να προχωρά σε διοργάνωση εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων εν γένει.

- Να διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εν γένει να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αποσκοπεί ή συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών του Χώρου ή και τρίτων και αντίστοιχα να βεβαιώνει /πιστοποιεί την εν λόγω κατάρτιση.

ΑΡΘΡΟ 2 

Μέλη Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας

 

Μέλη του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας γίνονται αυτοδικαίως από της σύστασής του, όλα τα Τακτικά Μέλη της ΕΔΕΕ, ανεξαρτήτως του Τομέα στον οποίο εντάσσονται, καθώς και όλα τα Συνεργαζόμενα Μέλη της ΕΔΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 3

Δικαιώματα Μελών Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας

Τα Μέλη του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας δεν έχουν, υπό την εν λόγω ιδιότητά τους, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση ούτε εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διάφορα όργανα της Ένωσης όπως αυτά προβλέπονται στο Καταστατικό της. Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης, διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα τους εκ της ιδιότητάς τους ως Μελών (Τακτικών ή Συνεργαζομένων) της Ένωσης, δεν θίγονται και παραμένουν αμετάβλητα.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Επιτροπή Διοίκησης Ομάδας Ψηφιακής Επικοινωνίας

1. Η Επιτροπή Διοίκησης εκλέγεται και συγκροτείται κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω κάθε δύο χρόνια και δη εντός του μηνός Ιουνίου, η δε εκλογή αυτής κοινοποιείται άμεσα, εγγράφως, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης το οποίο καλείται να την επικυρώσει.

2. Στην Επιτροπή Διοίκησης συμμετέχουν από κάθε Τομέα της Ένωσης οι εκπρόσωποι δύο Μελών (φυσικά πρόσωπα) που εκλέγονται από την Διοικούσα κάθε Τομέα και από κάθε Συμβούλιο Συνεργαζομένων Μελών, ο εκπρόσωπος ενός Μέλους (φυσικό πρόσωπο).

3. Τα Μέλη της Επιτροπής Διοίκησης θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στον κλάδο της ψηφιακής επικοινωνίας.

4. Η διαδικασία εκλογής της Επιτροπής Διοίκησης έχει ως εξής:

5. Το αργότερο 15 ημέρες πριν από την λήξη της θητείας της εκάστοτε Επιτροπής Διοίκησης, ο Επικεφαλής αυτής θα ζητά, εγγράφως, από κάθε Τομέα Τακτικών Μελών και από κάθε Συμβούλιο Συνεργαζομένων Μελών να υποβάλλει εγγράφως τους υποψηφίους του για την Επιτροπή Διοίκησης, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ειδοποίησή του.

 

6. Με βάση τις κατά τα ανωτέρω υποψηφιότητες που θα έχουν υποβληθεί, θα συντάσσεται Κατάλογος που θα περιλαμβάνει όλους τους ως άνω υποψηφίους ανά Τομέα Τακτικών Μελών και ανά Συμβούλιο Συνεργαζομένων Μελών καθώς και Εκλογικός Κατάλογος που θα περιλαμβάνει τα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

7. Δικαίωμα εκλέγεσθαι αλλά και δικαίωμα ψήφου για την εκλογή της Επιτροπής Διοίκησης έχει οποιοδήποτε και κάθε Μέλος του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Ένωσης και υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς τακτοποιημένα κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της.

 

8. Η διαδικασία εκλογής της Επιτροπής Διοίκησης δύναται να γίνεται και ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία των Μελών. Σε περίπτωση υποβολής τυχόν ενστάσεων κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας, αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα επ’αυτών το προεδρείο της υφιστάμενης Επιτροπής Διοίκησης. Η ψηφοφορία θα διενεργείται ανά Τομέα και ανά Συμβούλιο Συνεργαζομένων Μελών, κάθε δε Τομέας θα εκλέγει δύο (2) εκπροσώπους ενώ κάθε Συμβούλιο θα εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπο εκ των υποψηφίων που θα έχουν συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία των Μελών τους που δικαιούνται ψήφου κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κάποιου Τομέα είναι λιγότεροι από δύο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος σε κάποιο Τομέα, τότε αντίστοιχα θα εκλέγεται είτε ο μοναδικός υποψήφιος του Τομέα είτε κανένας. Τα ως άνω ισχύουν αναλογικά και για τους υποψηφίους των Συμβουλίων Συνεργαζομένων Μελών.

9. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ μελών ενός Τομέα ή ενός Συμβουλίου, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Εάν τα μέλη που εξελέγησαν στην Επιτροπή Διοίκησης προέρχονται είτε από το ίδιο νομικό πρόσωπο - Μέλος (το μεν ως εκπρόσωπος το δε άλλο ως φυσικό πρόσωπο μέλος κατά το αρ.4, παράγραφος 2.2 του καταστατικού), είτε από Μέλη που είναι μεταξύ τους «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Ν.2190, τότε εκλέγεται στην  Επιτροπή Διοίκησης μόνο το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά τη διενέργεια των εκλογών.

10. Η Επιτροπή Διοίκησης συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε Σώμα εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Επικεφαλής αυτής με απαρτία και πλειοφηφία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. Ο Επικεφαλής θα είναι και αρμόδιος για την επικοινωνία της Επιτροπής Διοίκησης µε τις Διοικούσες Επιτροπές των Τομέων, με τα Συμβούλια των Συνεργαζομένων Μελών καθώς και µε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για κάθε θέμα που αφορά το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας. Παράλληλα, ο Επικεφαλής θα διαχειρίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Διοίκησης και θα έχει, πέραν των ειδικότερων αρμοδιοτήτων που του απονέμονται στα επόμενα άρθρα, τη γενική εποπτεία σχετικά µε την ομαλή σύγκληση και λειτουργία της Επιτροπής Διοίκησης και ιδίως ως προς την τήρηση του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Επικεφαλής δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τις αποφάσεις της Επιτροπής Διοίκησης, ούτε να προβαίνει σε ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες µε τους σκοπούς και το συμφέρον αυτής και του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας. Ο Επικεφαλής μπορεί να αναθέτει επιμέρους αρμοδιότητες του και σε άλλα µέλη της Επιτροπής Διοίκησης. Σε περίπτωση που ο Επικεφαλής δεν επιθυμεί πλέον ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ή πάψει να συνδέεται µε το νομικό πρόσωπο – Τακτικό ή Συνεργαζόμενο Μέλος, το οποίο εκπροσωπεί, οφείλει να προβεί αμελλητί σε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου για την εκλογή νέου Επικεφαλής.

11. Σύγκληση της Επιτροπής Διοίκησης για την εκλογή νέου Επικεφαλής μπορεί επίσης κάθε στιγμή να προκληθεί µε από κοινού αίτηση της απόλυτης πλειοψηφίας των υφιστάμενων µελών της Επιτροπής Διοίκησης.

12. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Ένωσης, εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση της Επιτροπής Διοίκησης. Όπου (στις ως άνω παραγράφους) γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση ή /και Διοικητικό Συμβούλιο ή/ και Διοικούσα Επιτροπή, νοείται η Επιτροπή Διοίκησης, όπου δε γίνεται αναφορά στον Πρόεδρο της Ένωσης, νοείται ο Επικεφαλής της Επιτροπής Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 5

Λειτουργία και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοίκησης του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας

1. Η Επιτροπή Διοίκησης συνέρχεται για να ανταλλάσσουν τα μέλη του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας απόψεις στα θέματα που τα αφορούν, να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές µε την καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους στα θέματα αυτά, καθώς και για να επιδιώκουν την από κοινού προβολή των απόψεων και των προβληματισμών τους στα λοιπά όργανα της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή Διοίκησης συνεδριάζει είτε κατόπιν εγγράφου ειδοποίησης του Επικεφαλής αυτής και δη εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του είτε σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επιτροπής Διοίκησης, απευθυνόμενου προς τον Επικεφαλής της Επιτροπής. Με την λήψη του εν λόγω αιτήματος, ο Επικεφαλής θα συγκαλεί συνεδρίαση το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

3. Η Επιτροπή Διοίκησης βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, δύναται δε να συνεδριάζει είτε στα γραφεία της Ένωσης ή και εκτός αυτών.

4. Για τη λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή Διοίκησης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Επικεφαλής.

6. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις κατωτέρω, ενδεικτικά αναφερόμενες, αρμοδιότητες:

α. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας.

β. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και τα λοιπά όργανα αυτής τη λήψη κάθε μέτρου πρόσφορου για την  πραγμάτωση των σκοπών του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας.

γ. Εποπτεύει την τήρηση του παρόντος Κανονισμού και των (τυχόν) εκάστοτε υφιστάμενων και ισχυόντων Κωδίκων Δεοντολογίας.

δ. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που σύμφωνα με τον Κανονισμό ανήκει σε αυτή.

ε. Αποφασίζει για τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας. Η χρηματοδότησή του θα προέρχεται από τις πηγές χρηματοδότησης της ίδιας της Ένωσης, όπως εκδηλώσεις, χορηγίες κλπ. ενώ μπορεί να αποφασίζει για έκτατες οικονομικές εισφορές κατά περίπτωση ή άλλες δράσεις. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλονται για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

7. Η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε ένα ή περισσότερα μέλη της ή/ και σε ένα ή περισσότερα από τα φυσικά-πρόσωπα μέλη του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 6  

Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Μελών του Συμβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας

Ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται, τροποποιείται και καταργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.  

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece