ΕΔΕΕ

Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)

Η εταιρία ιδρύθηκε από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) και από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), κατ’ επιταγήν του άρθρου 9 του κεφαλαίου Β΄ «Όργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου» του Νόμου 2863/2000, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄262/29.11.2000 και το γραφείο του ΣΕΕ λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2003. 

Σκοπός της εταιρίας είναι τόσο ο κατασταλτικός όσο και ο εθελούσιος έλεγχος του περιεχομένου όλων των μορφών της εμπορικής επικοινωνίας προκειμένου να διαπιστώνεται συμβουλευτικά, προληπτικά ή κατασταλτικά η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, στο πλαίσιο πάντα της ελληνικής νομοθεσίας. 

Η εταιρία είναι επίσης υπεύθυνη για τη σύσταση και καλή λειτουργία των προβλεπόμενων επιτροπών κρίσεως, δια των οποίων θα ασκείται ο έλεγχος. 

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή (5μελής) αποτελείται από εκπροσώπους της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή (12μελής) συμπληρώνεται και από εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. 

Προεδρεύει ο εκπρόσωπος της ΕΙΗΕΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΕΕ μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.see.gr

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece