ΕΔΕΕ

Πίσω 8/1/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Αναγραφή 2% εργοδοτικής εισφοράς ΜΜΕ σε τιμολόγια

Ενημέρωση για την πρόβλεψη που έγινε στην προ Χριστουγέννων τροποποίηση του άρθρου 12 ν.2328, σχετικά με την αναγραφή εργοδοτικής εισφοράς στα τιμολόγια Μέσων.

Με προσθήκη της τελευταίας στιγμής, η οποία έγινε μετά την κατάθεση της τροπολογίας, η οποία ψηφίστηκε ως άρθρο 189 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) και τροποποιεί το άρθρο 12 του Ν. 2328/1995, ορίζεται ότι στο τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο (TV, ρ/φ, εφημερίδες, περιοδικά) θα αναγράφεται και «το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243)».

Η εν λόγω εισφορά έχει νομοθετηθεί ως εργοδοτική εισφορά 2% επί του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ και είναι σαφές ότι βαρύνει τα ΜΜΕ ως εργοδότες και καταβάλλεται από τα ίδια.

Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι στα έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. περιλαμβάνεται «……. β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. A.E.».

Η φύση της εισφοράς αυτής ουδεμία ομοιότητα έχει με άλλες ισχύουσες ή μη επιβαρύνσεις, όπως είναι:

  • ο Ειδικός Φόρος Τηλεοπτικών Διαφημίσεων, ο οποίος έχει νομοθετηθεί ως φόρος επί τζίρου.
  • το καταργηθέν Αγγελιόσημο, το οποίο είχε νομοθετηθεί ως φόρος υπέρ τρίτων και βάρυνε ρητά τους διαφημιζόμενους για την καταβολή και τους διαφημιστές για τη συλλογή και απόδοσή του.

Συνεπώς, η αναγραφή της ως άνω εργοδοτικής εισφοράς 2% στο τιμολόγιο Μέσου μπορεί να γίνεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς, που δεν αφορούν τους λήπτες των τιμολογίων και επ΄ουδενί μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και να αθροίζεται στο τελικό πληρωτέο κόστος. Σε δε αντίθετη περίπτωση, ΔΕΝ πρέπει το εκάστοτε αναλογούν ποσό να καταβάλλεται προς τα Μέσα.

 Σημείωση: Διευκρινίζουμε ότι η παραπάνω εργοδοτική εισφορά δεν έχει, επίσης, σχέση με την Ειδική Εισφορά διαφημίσεων Διαδικτύου 2%, η οποία περιλαμβάνεται και αυτή στα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ (περ. στ’ παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα).

 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

ecca
icco
IMC
FEDMA
CANNES LION
Discover Greece