Τομέας Branding & Design

Ο Τομέας Branding & Design αριθμεί σήμερα 7 εταιρίες μέλη.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Branding &Design αποτελείται από τους: 

Γιώργος Καραγιάννης (2Yolk) 
Χρύσα Κροκίδα (Garamond)
Χρήστος Χέλμης (Colibri)
Γιάννης Χαραλαμπόπουλος (Beetroot)

Σκοποί & Αρμοδιότητες του Τομέα Branding & Design είναι:


- να διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου Branding & Design εδραιώνοντάς τον ως αναγνωρίσιμο και διακεκριμένο χώρο, ενισχύοντας την αξία, την ζήτηση και το κύρος των υπηρεσιών του.
- να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και την εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών του χώρου
- να εμπνέει, εδραιώνει και υποστηρίζει τις υψηλότερες επαγγελματικές προδιαγραφές ποιότητας και καινοτομίας στις εταιρίες, καθώς επίσης κανόνες δεοντολογίας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για τον κλάδο.
- να δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες-μέλη και στους επαγγελματίες του Branding & Design να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους παρέχοντάς τους τα μέσα και τις πληροφορίες που χρειάζονται και διαδίδοντας τις καλύτερες παγκόσμιες πρακτικές, ιδέες και εμπειρίες στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας.
- να προωθεί τα οικονομικά θέματα των εταιριών μελών του

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών o Τομέας μπορεί:

- να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές του κλάδου των εταιριών Branding & Design και των συναφών λειτουργιών, και να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους φορείς της ελληνικής κοινωνίας, τις εταιρίες-μέλη, τους επαγγελματίες των εταιριών μελών καθώς και τους συνεργάτες τους σε Μέσα και διαφημιζόμενους.
- να επιδιώκει, καλλιεργεί και αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς τόσο των χωρών της Ευρώπης, όσο και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου.
- να μελετά, συντάσσει και προωθεί κανόνες πρακτικής και δεοντολογίας, για τον αυτοέλεγχο και περιορισμό των τυχόν αυθαιρέτων δραστηριοποιήσεων και εκδηλώσεων που παρατηρούνται στην καθημερινή πρακτική.
- να παρακολουθεί και διασφαλίζει την τήρηση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
- να προβαίνει σε διοργάνωση εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων εν γένει.