Συμβούλιο Συνεργαζομένων Μελών Branding & Design

Σκοποί και αρμοδιότητες

Στόχος των συνεργαζόμενων μελών Branding & Design της ΕΔΕΕ είναι η κοινή δράση των καταξιωμένων εταιριών του χώρου, που διαθέτουν επαρκή εμπειρία, οικονομική επιφάνεια και επαγγελματικό προσωπικό, για την προώθηση του έργου τους - τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


Συγκεκριμένα οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους είναι:

Η εδραίωση του Branding & Design ως αναγνωρίσιμου και διακεκριμένου χώρου, ενισχύοντας την αξία, την ζήτηση και το εύρος των υπηρεσιών του.

Η προαγωγή του διαλόγου και των καλών σχέσεων μεταξύ των εταιριών του χώρου, με τους άλλους τομείς της ΕΔΕΕ και με άλλους φορείς που συμμετέχουν στην επιχειρηματική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα.

Η συμβολή στην εδραίωση των υψηλότερων επαγγελματικών προδιαγραφών ποιότητας και καινοτομίας του παραδοτέου έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών των εταιριών του χώρου και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες branding & design.

Η προώθηση οικονομικών θεμάτων των μελών, η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου τους.

Η θέσπιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση της τήρησής τους.

Η μελέτη και η ανάπτυξη συστήματος κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διεκδίκηση της συμμετοχής σε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή σε αυτά με στόχο τόσο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων – όσο και την διεύρυνση της ελληνικής αγοράς Branding & Design.